admin-ajax (35)

Privat Policy

MOVA Group LLC

Register number: 811423417

Commercial register:  ARBK Kosovo

Drejtor Menaxhues : MSc. Fjolla Matoshi

MOVA Group LLC  Rexhep Dejkovci 4 , 60000 Gjilan , Kosovë

office@mova.group

Qëllimi i biznesit:

  • Shërbime IT , konsulencë biznesi dhe organizative 
  • Konsulencë menaxheriale
  • Ofrimi i shërbimit të përpunimit të automatizuar të të dhënave dhe teknologjisë së informacion

Çfarë të dhënash personale mbledhim dhe pse i mbledhim ato 

E PËRGJITHSHME

Operatori i kësaj faqe interneti mbledh, përpunon dhe pëerdor të dhënat personale të një përdoruesi pa pëlqim të mëtejshëm vetëm për aq sa janë të nevojshme për krijimin dhe përpunimin e kontratës dhe për qëllime faturimi.

Të dhënat personale janë detaje individuale në lidhje me rrethanat personale ose faktike të një personi fizik specifik ose të indentifikueshëm (personit të prekur).

Mbledhja e të dhënave në këtë drejtim nënkupton marrjen e të dhënave nga personi në fjalë.Përveç ruajtjes dhe fshirjes, përpunimi përfshin edhe ndryshimin, bllokimin dhe tranferimin e të dhënave personale.Përdorimi është çdo përdorim i të dhënave personale,për aq sa nuk përpunohet.Nëse është e nevojshme, të dhënat e inventarit dhe trafikut të klientit mund t’u kalohen kompanive të lidhura me operatorin e faqes në internet.Operatori I kësaj faqe interneti ka të drejtë t’u japë informacion autoriteteve ligjzbatuese dhe gjykatave për qëllime të ndjekjes penale në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Operatori I kësaj faqe interneti mund të vlerësojë inventarin dhe të dhënat e trafikut të klientit për qëllime të kërkimit të tregut ose t’I vlerësojë ato nga palët e treta. Klienti mund të kundërshtojë këtë duke kontaktuar zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave.

TË DHËNAT E INVENTORIT

Të dhënat e inventarit janë të dhëna personale që janë të nevojshme për të krijuar ose ndryshuar marrëdhënien kontraktuale midis operatorit të kësaj faqeje interneti dhe përdoruesit. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, emrin dhe adresën, datën e lindjes, telefonin, adresën e postës elektronike dhe detajet e pagesës së përdoruesit.

Operatori I kësaj faqe interneti do t’ua kalojë të dhënat e inventarit palëve të treta vetëm nëse kjo është e nevojshme për ofrimin e shërbimit.

Operatori I kësaj faqe interneti do të përpunojë dhe përdorë të dhënat e inventarit vetëm për qëllime reklamimi, shërbimi ndaj klientit ose hulumtimi I tregut, për aq sa kjo është e nevojshme dhe përdoruesi ka dhënë pëlqimin. Përdoruesi mund ta revokojë pëlqimin me shkrim në çdo kohë.

Dispozita në §29 bdsg lejon një mbledhje, ruajtje ose modifikim të të dhënave personale për qëllime transmetimi, veçanërisht në lidhje me veprimtarinë e agjencive të informacionit. Agjencitë e informacionit lidhin të dhënat personale nga burime të ndryshme dhe ia transmetojnë ato palëve të treta. Operatori I kësaj faqe interneti është I detyruar t’u japë të dhënat e nevojshme agjencive të tilla informative.

TË DHËNAT E TRAFIKUT

Të dhënat e trafikut janë të dhëna të mbledhura, të përpunuara ose të përdorura për ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit. Operatori I kësaj faqeje interneti ose një palë e tretë, që operatori përdor për të ofruar këto shërbime telekomunikacioni, mbledh të dhënat e trafikut për të mundësuar përdorimin e këtij shërbimi dhe për qëllime pagese. Normalisht regjistrohen data dhe ora, si dhe zona kohore e fillimit dhe përfundimit të përdorimit, sasia në bajt, adresa ip dhe lloji I teleservisit të përdorur. Të dhënat e lartpërmendura do të ruhen deri në gjashtë muaj pas dërgimit të faturës, përveç nëse përdoruesi ka lejuar në mënyrë eksplicite ruajtjen më të gjatë të të dhënave për qëllime statistikore. Për aq sa kërkon faturim me kompani të tjera, me ofrues të tjerë shërbimesh ose me rregullore zyrtare ligjore, operatori I kësaj faqeje interneti mund të përdorë, ruajë dhe transmetojë të dhënat e trafikut.

E DREJTA E QASJES NË TË DHËNAT PERSONALE

Duke marrë parasysh kërkesat ligjore, operatori I kësaj faqe interneti informon me shkrim përdoruesin, me kërkesë të tij, nëse dhe cilat të dhëna personale rreth tij ruhen. Për këtë qëllim dhe për pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, oficeri I mbrojtjes së të dhënave është në dispozicionin tuaj.

GJENDJA E FAQEVE

Kjo faqe interneti përdor cookie. Këto shërbejnë për të ofruar një shërbim më të mirë, për të rritur lehtësinë ndaj përdoruesit, efektivitetin dhe sigurinë. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe në shfletuesin tuaj që lejojnë një analizë të përdorimit të faqes së internetit nga ju. Mund të parandaloni ruajtjen e skedarëve të personalizimit duke përdorur një cilësim përkatës të softuerit të shfletuesit tuaj; megjithatë, theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje t’I përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti.

Kjo faqe interneti përdor google analytics, një shërbim analitik në internet I ofruar nga google inc. (“Google”). Google analytics përdor cookie. Informacioni I gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të google në shba dhe ruhet atje. Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Google analytics nuk do të bashkojë adresën ip të mbledhur me asnjë të dhënë tjetër të mbledhur nga google.

Cookies përdoren gjithashtu për teknologjinë e rimarketing të google inc. Nëpërmjet kësaj teknologjie, përdoruesit që kanë vizituar tashmë këtë faqe dhe kanë shfaqur interes për një ofertë, do të marrin reklama të synuara në faqet e rrjetit të partnerëve google. Nëse përdoruesit kanë rënë dakord që historia e tyre e shfletimit të uebit dhe aplikacioneve do të lidhet me llogarinë e tyre të google dhe me informacionin që ajo përmban, funksioni I rimarketimit do të kryhet në të gjitha pajisjet. Google analytics do të gjurmojë id-të e vërtetuara nga google të këtyre përdoruesve për të mbështetur këtë funksion. Ky informacion personal është I lidhur përkohësisht me të dhënat e google analytics për të krijuar grupe të synuara. Përdoruesit e google mund të personalizojnë cilësimet e tyre të reklamave te “Llogaria ime” ose të tërhiqen nga reklamat e personalizuara. Përveç kësaj, ju mund të parandaloni mbledhjen nga google të të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj ip të shkurtuar) si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga google duke përdorur shtojcën e disponueshme të shfletuesit nën lidhjen e mëposhtme shkarkoni dhe instaloni: https://tools.Google.Com/dlpage/gaoptout?Hl=de

Për më tepër, google analytics raporton mbi performancën sipas demografisë dhe interesit.

PLUG-INS SOCIALE

Kjo faqe interneti përdor veçori të ndryshme të rrjeteve sociale facebook, twitter dhe google+. Si parazgjedhje, kur vizitoni faqen tonë të internetit, asnjë e dhënë nuk transmetohet në këto shërbime. Në disa faqe, pasi të keni vendosur një shenjë në plug-in-in përkatës ose duke klikuar në një lidhje përkatëse në platformën përkatëse, mund të bëhet një transmetim I të dhënave sipas kushteve të mëposhtme, pa funksionin (“rekomandoj”, “tweet”, “+1”) kryhet vetë.