admin-ajax (35)

MOVA Accounting

MOVA Accounting

Regjistrimi I Biznesit të Ri

Biznes individual, Ortakëria e përgjithshme, Partneritet, Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (L.L.C), Shoqëritë Aksionare (J.S.C.), Kompani e huaj, Ndërmarrjet shoqërore, Ndërmarrjet publike, Kooperativat bujqësore.

Ndryshimet në Biznes

Ndryshoni emrin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni adresën e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni llojin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, për më shumë na kontaktoni.

Kërkesë për Mbyllje të Biznesit

Mbyllja e një biznesi individual ose një shoqërie kolektive, Shpërbërja e korporatave, Shpërbërja e degës në Kosovë.

Kontabiliteti I Përgjithshëm

A/P, A/R, Shlyerja, Plani Kontabël, Hyrja e të Dhënave - Faturat, Parashikimi i Shpenzimeve, Buxhetimi, Raportet - P&L BSH sipas Krahasimit, Të Hollat, Librave

Deklarata Tatimore

Tatimi mbi të Ardhurat Personale - Wm, Kontributi Pensioni - CM, TVSH - TV, 1/2/3/4 Deklaratat e Tremujorit (QL / QS / IL / IS), CD / PD, Taksat E Qirave (WR / IR), Raportet Financiale, P&L , Kapitali, Bilanci - Rrjedhja E Parave

Këshilltar Tatimor

Ligji i Procedurës dhe Administratës, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligji për TVSH, Tatimi mbi të Drejtën e Korporatave, Dispozita Administrimi për TACX -TAXP- TVSH - PA